• Lera
  • Glasyr
  • Pigment
  • Råvaror
  • Verktyg
  • Drejskivor mm.
  • Ugnar mm.
  • Kurser
  • Decop.colourLermakeriet
Ludvigsbergsvägen 39
818 31 Valbo

026-13 38 55
Org. Nr: SE556994-2922
1095,00 kr
Antal:
 
Glansguld

Art.nr: 5130
Vikt: 0,038 kg

Glansguld 9%  5gr/förpackning.
Brännkurva: 200'/tim upp till 750-760'

Använd förtunning till att späda vid behov.
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Innehåller: Eucalyptus glulus olja, Cyklohexanol, Pinje extrakt, Rosmarinolja, Klöv olja, Dipentene, Delta -3 Carene.
Ämnena är inte klassade som särskilt farliga kemikalier.


Faroangivelser
Brandfarlig vätska och ånga. (H226)
Irriterar huden. (H315)
Kan orsaka allergisk hudreaktion. (H317)
Kan orsaka irritation i luftvägarna. (H336)

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (H411)

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,öppen låga eller andra antändningskällor. (P210)
Undvik att andas in damm, rök, gaser, dimma,ångor eller spray. (P261)
Undvik utsläpp till miljön. (P273)
Använd skyddshandskar, munskydd. (P280)